Ustanovitelji

Ustanoviteljici Glasbene šole Slovenj Gradec sta:

grb-sg_copy3Mestna občina Slovenj Gradec in

 

Občina_Mislinja_grb Občina Mislinja.

 

Glasbena šola Slovenj Gradec je samostojni javni glasbeni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen z odločbo OLO v mesecu juliju, leta 1953. Sedež šole je bil do leta 2015 v rojstni hiši skladatelja Huga Wolfa. V letu 2015 pa je šola dobila nove prostore naCankarjevi ulici 5.

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec, ki je bil sprejet 2. marca 1998, pa sta prevzeli ustanoviteljske pravice občini v upravni enoti: Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Glasbena šola Slovenj Gradec deluje na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),Zakona o glasbenih šolah, Odloka o ustanovitvi in drugih zakonskih podlag.